Ryciny Daniela Chodowieckiego

Daniel Chodowiecki

Ryciny w kolekcji Jacoba Kabruna

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Wystawa udostępniana w zespole poszpitalnym św. Ducha przy ul. Starej

we Fromborku od 10 lipca do 31 sierpnia 2004 r.

Chodowieckiokladka

Wystawa Ryciny Daniela Chodowieckiego w kolekcji Jacoba Kabruna, jest kolejnym ważnym wydarzeniem, zaistniałym we fromborskim muzeum dzięki harmonijnej i przyjacielskiej współpracy z gdańskim Muzeum Narodowym. Projektodawcą wspólnych tematów jest w obu przypadkach Kalina Zabuska, starszy kustosz MNG.

Muzeum Mikołaja Kopernika od wielu już lat prezentuje wystawy poświęcone twórczości wybitnych artystów, działających obecnie i w przeszłości na terenach byłych Prus Królewskich i Książęcych. Organizowane tu są również wystawy dzieł artystów, których działalność wpłynęła inspirująco na lokalne środowiska twórcze, wywodzących się z innych, najczęściej nieodległych krajów. Twórczość Daniela Chodowieckiego, jednego z najznakomitszych artystów drugiej połowy XVIII wieku, uznanego za życia i nadal cenionego, z urodzenia gdańszczanina, prezentowana jest w muzeach europejskich ze względu na wartości artystyczne i poznawcze jego oeuvre. Twórczość rytownika znakomicie wpisuje się nadto w cykl przedstawiający wybitne postaci nauki, prezentowany we fromborskim muzeum od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku – w dorobku artysty istotne miejsce zajmują ilustracje do dzieł naukowych.

Przez Frombork wiódł szlak do Królewca, z którym w XVIII wieku Gdańsk utrzymywał żywe stosunki kulturalne. Właśnie w mieście Immanuela Kanta pobierał pierwsze nauki przyszły kupiec i kolekcjoner Jacob Kabrun. Na wyniosłym Wzgórzu Katedralnym rezydował wówczas inny wybitny przedstawiciel epoki Oświecenia, biskup warmiński Ignacy Krasicki. Kierując się do Królewca drogą biegnącą obok szpitala św. Ducha, nie mógł skromny wówczas żaczek przypuszczać, że po wielu latach właśnie we Fromborku, w nie odmienionym budynku szpitala, takim, jakim widział go w drodze do szkół, zostanie zorganizowana duża wystawa prezentująca część jego słynnej kolekcji. Tę część, którą sam, jako świadomy i odpowiedzialny gdańszczanin cenił najwyżej, mianowicie pokaźny fragment dorobku twórczego Daniela Chodowieckiego.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji wystawy, a szczególnie p. Kalinie Zabuskiej z gdańskiego Muzeum Narodowego, p. Barbarze Cybulskiej, p. Januszowi Golińskiemu z fromborskiego Muzeum Mikołaja Kopernika, oraz p. Zbigniewowi Janeczkowi z Łodzi.

Henryk Szkop
Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku
Tadeusz Piaskowski
Dyrektor Muzeum Narodowego
w Gdańsku

Frombork, 9. lipca 2004.