Przetargi 2016

Frombork 29.12.2016r.
MMK/PN/1/2016

Ogłoszenie nr 375812 – 2016 z dnia 2016-12-29 r.
Frombork: Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na rok 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 344155-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Mikołaja Kopernika, krajowy numer identyfikacyjny 17092154400000, ul. ul. Katedralna  8, 14-530   Frombork, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2440071, faks 55 2440072, e-mail frombork@frombork.art.pl, a.zienkiewicz@frombork.art.pl
Adres strony internetowej (URL): www.frombork.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja kultury – Muzeum

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na rok 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432). W ramach ochrony osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub innymi zagrożeniami obiektów wchodzących w skład Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz mienia w nich się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nich przebywających. Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku, ul. Katedralna 8, tj: a)Dawny pałac biskupi, b)Dzwonnica, c)Kanonia Najświętszej Marii Panny, d)Dom kustosza, e)Baszta kustosza, f)Baszta wschodnia, g)Brama południowa, h)Wieża Kopernika; Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku; Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25, 14–530 Frombork; Wymiar realizacji zamówienia: 1)Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku, ul. Katedralna 8: – w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (wyłączając 10 dni wolnych od pracy w 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 75 /2016), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (1 osoba przez 16 h), -10 dni w 2017r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 16 i 17 kwietnia, 1 i 11 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia) 24 h na dobę przez ww. 10 dni (1 osoba przez 24 h) 2)Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku: -w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, (wyłączając 10 dni wolnych od pracy w 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 75 /2016), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (1 osoba przez 16 h), -10 dni w 2017r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 16 i 17 kwietnia, 1 i 11 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia) 24 h na dobę przez ww. 10 dni (1 osoba przez 24 h) 3)Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25, 14 – 530 Frombork: -w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku: przez 7 dni w tygodniu przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania wykonawcy oraz zapewnienie interwencji grup patrolowo-interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne w razie zagrożenia, z gwarantowanym czasem dojazdu nie dłuższym niż 20 minut. Łączna szacunkowa ilość godzin ochrony obiektów wymienionych w pkt. 4 w okresie 12 miesięcy wynosi – 11.840 godzin. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia przez Wykonawcę podczas wykonywania obowiązków w ramach świadczonej usługi , podlegać będą ze strony Zamawiającego wyznaczonemu pracownikowi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi. Ze strony Zamawiającego bieżący nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia sprawuje Dyrektor Muzeum oraz osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora Muzeum do kontroli realizacji usługi. Wnioski i uwagi z przeprowadzonej kontroli, kontrolujący wpisują do dziennika zmiany. Obowiązki pracowników ochrony: 1)ochrona powierzonego mienia, przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; 2)przeciwdziałanie przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektom i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; 3)udaremnianie prób dewastacji chronionego mienia; 4)patrolowanie chronionego terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu; 5)bezpośrednia interwencja, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz, zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji; 6)podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu; 7)nadzorowanie i niezwłoczne powiadamianie osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania; 8)udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym, wzywanie niezbędnej pomocy medycznej oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach; 9)prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami; 10)przeciwdziałanie przebywaniu na chronionym terenie osób nieupoważnionych; 11)nadzorowanie i śledzenie monitoringu zainstalowanego w obiekcie; 12)obsługa interesantów — udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo – towarowym obiektu, itp.; 13)w przypadku wyemitowania sygnału alarmowego podjęcie interwencji przez grupę patrolowo–interwencyjną; 14)po przyjeździe na miejsce zdarzenia grupa patrolowo-interwencyjna zobowiązana jest do oględzin zewnętrznych chronionych obiektów; interwencja wewnątrz obiektów może być przeprowadzona w obecności osób uprawnionych, zakończenie interwencji możliwe jest po poinformowaniu o tym fakcie osoby uprawnionej przez Zleceniodawcę i uzyskaniu jej akceptacji – potwierdzone sporządzeniem notatki; 15)po wykonaniu interwencji – w uzasadnionych przypadkach – nadzorowanie Obiektu do chwili przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego co najmniej przez dwie godziny od powiadomienia; 16)podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną na wezwanie pracownika ochrony fizycznej pełniącego służbę w budynkach wskazanych w pkt 4. Dobór pracowników Wykonawcy: 1)Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru pracowników, którzy wykonywać będą usługę ze składu przedstawionego przez Wykonawcę. W sytuacji w której wybrany pracownik Wykonawcy nieprawidłowo wypełniał będzie swoje obowiązki Wykonawca zastąpi takiego pracownika innym. Zmiana pracownika nastąpi na pisemne lub w szczególnych wypadkach, telefoniczne żądanie Zamawiającego, w którym wskazane zostaną przyczyny żądania; 2)Wykonawca zobowiązany będzie przekładać zbiorczą listę osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego wraz z potwierdzeniem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, posiadanych uprawnień do wykonywania usługi ochrony, doświadczenia, stażu oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniami Wykonawcy o ich niekaralności. Wykonawca wybrany w przetargu do realizacji zamówienia będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 3)Rotacja osób wykonujących usługę ochrony Muzeum ze strony Wykonawcy w skali roku nie może przekraczać 25 %, chyba że większych zmian zażąda Zamawiający. Ze względu na specyfikę ochranianych obiektów Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę przez osoby posiadające aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony oraz osoby, które są jednocześnie sprawne fizycznie (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi), niekarane i komunikatywne. 4)Wykonawca nie może zatrudniać w Muzeum osób wykonujących usługę o orzeczonym stopniu niepełnosprawności uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie przedmiotu zamówienia. 5)Wykonawca zobowiązany jest aby pracownicy ochrony pełnili służbę w jednolitym, czystym schludnym umundurowaniu – stroju służbowym, a także aby posiadali elementy identyfikujące firmę ochrony oraz indywidualne identyfikatory pracownika ochrony. 6)Kwalifikacje/umiejętności pracowników Wykonawcy: a)Stan personelu ochrony musi stanowić 100 procent pracowników kwalifikowanych czyli wpisanych na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późniejszymi zmianami), b)Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, c)Pracownicy ochrony muszą posiadać doświadczenie w pracy w budynkach użyteczności publicznej. 7)Wykonawca zobowiązany jest terminowo uiszczać całość wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony ochraniającym obiekty Zamawiającego. 8)Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu co miesiąc, nie później niż do 5ego dnia miesiąca następnego, poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie dzienników zmian w ochranianych obiektach obejmujące okres danego miesiąca. Zamawiający wskazuje, że formalne przejęcie obowiązków w zakresie ochrony obiektów nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 r. w godzinach pracy Zamawiającego. Przez formalne przejęcie obowiązków przez Wykonawcę należy rozumieć: 1)odbiór kluczy od dotychczasowego Wykonawcy, 2)przejęcie chronionych obiektów od dotychczasowego Wykonawcy,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT188807.20
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOTRADE, sp. z o.o. ,  ochrona.gdansk@ekotrade.com.pl,  ul. Hallera 107 ,  80-416,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 275.390,11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 247.574,40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275.390,11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

———————————————————————-

Frombork 08.12.2016r.

MMK/PN/1/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia, że        w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na rok 2017” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Ekotrade sp. z o.o.

ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Gdańsku, ul. Hallera 107
80-416 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru oferty

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów i uznana została za najkorzystniejszą.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyło 3 wykonawców.

3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny (w pkt.)

Łączna punktacja

cena

doświadczenie

1.

Agencja Ochrony osób i mienia DOGMAT sp. z  o.o.
ul. Lindleya 16,
02-013 Warszawa
biuro ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg

56,73

28,67

 

85,40

2

Polskie Agencje Ochrony S.A.
ul. Kwatery Głównej 46 lok.U104-294 Warszawa

60

10,67

70,67

3

EKOTRADE, sp. z o.o.
ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Gdańsku
ul. Hallera 107
80-416 Gdańsk

53,94

40

 

93,94

 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zwiększył kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

————————————–

Ogłoszenie nr 344155 – 2016 z dnia 2016-11-16 r.

Frombork: Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Mikołaja Kopernika, krajowy numer identyfikacyjny 17092154400000, ul. ul. Katedralna  8, 14-530   Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2440071, e-mail , faks 55 2440072.
Adres strony internetowej (URL): www.frombork.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.frombork.art.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 2017
Numer referencyjny: MMK/PN/1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432). W ramach ochrony osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub innymi zagrożeniami obiektów wchodzących w skład Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz mienia w nich się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nich przebywających.

Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku, ul. Katedralna 8, tj: a)Dawny pałac biskupi, b)Dzwonnica, c)Kanonia Najświętszej Marii Panny, d)Dom kustosza, e)Baszta kustosza, f)Baszta wschodnia, g)Brama południowa, h)Wieża Kopernika; Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku; Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25, 14–530 Frombork;

Wymiar realizacji zamówienia: 1)Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku, ul. Katedralna 8: – w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (wyłączając 10 dni wolnych od pracy w 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 75 /2016), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (1 osoba przez 16 h), -10 dni w 2017r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 16 i 17 kwietnia, 1 i 11 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia) 24 h na dobę przez ww. 10 dni (1 osoba przez 24 h) 2)Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku: -w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, (wyłączając 10 dni wolnych od pracy w 2017r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 75 /2016), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (1 osoba przez 16 h), -10 dni w 2017r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 16 i 17 kwietnia, 1 i 11 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia) 24 h na dobę przez ww. 10 dni (1 osoba przez 24 h) 3)Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25, 14 – 530 Frombork: -w okresie od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku: przez 7 dni w tygodniu przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania wykonawcy oraz zapewnienie interwencji grup patrolowo-interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne w razie zagrożenia, z gwarantowanym czasem dojazdu nie dłuższym niż 20 minut.

Łączna szacunkowa ilość godzin ochrony obiektów wymienionych w pkt. 4 w okresie 12 miesięcy wynosi – 11.840 godzin.

Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia przez Wykonawcę podczas wykonywania obowiązków w ramach świadczonej usługi , podlegać będą ze strony Zamawiającego wyznaczonemu pracownikowi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi. Ze strony Zamawiającego bieżący nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia sprawuje Dyrektor Muzeum oraz osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora Muzeum do kontroli realizacji usługi. Wnioski i uwagi z przeprowadzonej kontroli, kontrolujący wpisują do dziennika zmiany.

Obowiązki pracowników ochrony: 1)ochrona powierzonego mienia, przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; 2)przeciwdziałanie przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektom i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; 3)udaremnianie prób dewastacji chronionego mienia; 4)patrolowanie chronionego terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu; 5)bezpośrednia interwencja, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz, zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji; 6)podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu; 7)nadzorowanie i niezwłoczne powiadamianie osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania; 8)udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym, wzywanie niezbędnej pomocy medycznej oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach; 9)prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami; 10)przeciwdziałanie przebywaniu na chronionym terenie osób nieupoważnionych; 11)nadzorowanie i śledzenie monitoringu zainstalowanego w obiekcie; 12)obsługa interesantów — udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo – towarowym obiektu, itp.; 13)w przypadku wyemitowania sygnału alarmowego podjęcie interwencji przez grupę patrolowo–interwencyjną; 14)po przyjeździe na miejsce zdarzenia grupa patrolowo-interwencyjna zobowiązana jest do oględzin zewnętrznych chronionych obiektów; interwencja wewnątrz obiektów może być przeprowadzona w obecności osób uprawnionych, zakończenie interwencji możliwe jest po poinformowaniu o tym fakcie osoby uprawnionej przez Zleceniodawcę i uzyskaniu jej akceptacji – potwierdzone sporządzeniem notatki; 15)po wykonaniu interwencji – w uzasadnionych przypadkach – nadzorowanie Obiektu do chwili przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego co najmniej przez dwie godziny od powiadomienia; 16)podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną na wezwanie pracownika ochrony fizycznej pełniącego służbę w budynkach wskazanych w pkt 4.

Dobór pracowników Wykonawcy: 1)Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru pracowników, którzy wykonywać będą usługę ze składu przedstawionego przez Wykonawcę. W sytuacji w której wybrany pracownik Wykonawcy nieprawidłowo wypełniał będzie swoje obowiązki Wykonawca zastąpi takiego pracownika innym. Zmiana pracownika nastąpi na pisemne lub w szczególnych wypadkach, telefoniczne żądanie Zamawiającego, w którym wskazane zostaną przyczyny żądania; 2)Wykonawca zobowiązany będzie przekładać zbiorczą listę osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego wraz z potwierdzeniem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, posiadanych uprawnień do wykonywania usługi ochrony, doświadczenia, stażu oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniami Wykonawcy o ich niekaralności. Wykonawca wybrany w przetargu do realizacji zamówienia będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 3)Rotacja osób wykonujących usługę ochrony Muzeum ze strony Wykonawcy w skali roku nie może przekraczać 25 %, chyba że większych zmian zażąda Zamawiający. Ze względu na specyfikę ochranianych obiektów Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę przez osoby posiadające aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony oraz osoby, które są jednocześnie sprawne fizycznie (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi), niekarane i komunikatywne. 4)Wykonawca nie może zatrudniać w Muzeum osób wykonujących usługę o orzeczonym stopniu niepełnosprawności uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie przedmiotu zamówienia. 5)Wykonawca zobowiązany jest aby pracownicy ochrony pełnili służbę w jednolitym, czystym schludnym umundurowaniu – stroju służbowym, a także aby posiadali elementy identyfikujące firmę ochrony oraz indywidualne identyfikatory pracownika ochrony. 6)Kwalifikacje/umiejętności pracowników Wykonawcy: a)Stan personelu ochrony musi stanowić 100 procent pracowników kwalifikowanych czyli wpisanych na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014r. poz. 1099 z późniejszymi zmianami), b)Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, c)Pracownicy ochrony muszą posiadać doświadczenie w pracy w budynkach użyteczności publicznej. 7)Wykonawca zobowiązany jest terminowo uiszczać całość wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony ochraniającym obiekty Zamawiającego. 8)Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu co miesiąc, nie później niż do 5ego dnia miesiąca następnego, poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie dzienników zmian w ochranianych obiektach obejmujące okres danego miesiąca. Zamawiający wskazuje, że formalne przejęcie obowiązków w zakresie ochrony obiektów nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 r. w godzinach pracy Zamawiającego. Przez formalne przejęcie obowiązków przez Wykonawcę należy rozumieć: 1)odbiór kluczy od dotychczasowego Wykonawcy, 2)przejęcie chronionych obiektów od dotychczasowego Wykonawcy,

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiada aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców składający ofertę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1.000.000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonał prawidłowo minimum 3 (trzy) usługi polegające na ochronie osób i mienia (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie). Ponadto wykaże, że posiada zespół zdolny do wykonania zamówienia tj. wykaże sześciu pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także w przypadku alarmu czas dojazdu grupy interwencyjnej w składzie co najmniej 2 – osobowym nie może być dłuższy niż 20 minut.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164): wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 5)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, 6)koncesję na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia uzyskane zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432). 8)zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – wzór ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ. 9)wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231 t.j.) przedkładają: a)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJąCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) – załącznik nr 4 do SIWZ 2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z posiadanymi wymaganymi uprawnieniami – ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 3)Opłaconą polisę na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4)Oferta, oświadczenie o grupie kapitałowej, oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJąCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykaz wykonanych trzech usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do regulacji art. 144 ustawy PZP dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1)Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314), c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/11/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ.doc

Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ.doc

Informacja dla wykonawców  – zmiana SIWZ
Informacja dla wykonawców -zmiana SIWZ.doc

Pytania i odpowiedzi

——————————————————————————————————————————-

Oznaczenie sprawy MMK/7/2016

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP Muzeum: 22.12.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

10 szt. pojemników aptecznych z ok. 1770 – 1780 r.   

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie   zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Zamawiający udzielił zamówienia Pani Danucie Nowak

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm).

————————————————-

Oznaczenie sprawy MMK/7/2016

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP  Muzeum: 13.12.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nazwa oraz adres zamawiającego: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

10 szt. pojemników aptecznych z ok. 1770 – 1780 r. 

2.   Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia Pani Danucie Nowak

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.).

———————————————–

 

Oznaczenie sprawy MMK/5/2016

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP Muzeum: 12.12.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1)      Dwa witraże herbowe,

2)      Witraż z podobizną Św. Barbary

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie   zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Wykonawca jest osobą prywatną i zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być upubliczniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm).

——————————————-

Oznaczenie sprawy MMK/5/2016

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP  Muzeum: 2015.12.02

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nazwa oraz adres zamawiającego:
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)      Dwa witraże herbowe,
2)      Witraż z podobizną Św. Barbary

2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Wykonawca jest osobą prywatną, który zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być udostępniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.).

—————————————

Oznaczenie sprawy MMK/3/2016

Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 i 8b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP Muzeum:  2016-06-21

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

zakup naczyń majolikowych dużych typ „albarello” ze sceną „Lota udzielającego gościny dwóm aniołom”, naczynia z przedstawieniem św. Tomasza z Akwinu oraz ze sceną „Spotkania Jakuba
z Ezawem”.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie   zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Wykonawca jest osobą prywatną i zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być upubliczniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm).

 

—————–

Oznaczenie sprawy MMK/2/2016

Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 i 8b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP Muzeum: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Nazwa oraz adres zamawiającego: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, polegających na przygotowaniu konserwatorskim do ekspozycji na wystawie „Cóż jest świat… szachownica. Angelusy i demony w sztuce chrześcijańskiej”.
  2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia: Pracownia Konserwacji Zabytków mgr Ewa Olkowska, ul. Kołobrzeska 13i/122, 10-445 Olsztyn.

Podstawa prawna ogłoszenia: regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.