Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach katedry fromborskiej

mad3

1243 Podział terytorium państwa krzyżackiego na diecezje, powstanie Diecezji Warmińskiej
1260 Powołanie Kapituły Warmińskiej i wzniesienie katedry w Braniewie
1288 Pierwsza wiadomość o istnieniu katedry na wzgórzu nad Zalewem Wiślanym – małej i drewnianej. Wystawiona została tutaj po spaleniu katedry braniewskiej podczas powstania Prusów. Wzgórze i osada u jego podnóża nazwano Castrum dominae nostre, Gród naszej Pani, Frauenburg – Frombork
1329 Biskup Henryk II Wogenap rozpoczyna budowę obecnej katedry p.w. Najświętrzej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła
1342 Biskup Herman z Pragi poświęca zbudowane już prezbiterium
1388 Zakończenie budowy katedry i jej konsekracja przez biskupa Henryka III Sorbona
1391 Pierwsza wzmianka o budowie obwarowań Wzgórza Katedralnego
1420 Pierwsza informacja źródłowa o istnieniu w katedrze 19 ołtarzy
1448 Zbudowanie pierwszej, zapewne drewnianej dzwonnicy na platformie ośmiobocznej bastei w południowo-zachodnim narożu obwarowań
1455 Zniszczenie i profanacja katedry oraz jej wystroju przez najemników czeskich w czasie wojny trzynastoletniej
1466 Podpisanie aktu pokoju toruńskiego w wyniku czego Frombork wraz z całą Warmią znalazł się na przeszło 300 lat w granicach Rzeczypospolitej
1497 Mikołaj Kopernik zostaje kanonikiem warmińskim – zamieszkał na stałe we Fromborku jedenaście lat później
1504 Fundacja ołtarza głównego przez biskupa Łukasza Watzenrode. Poliptyk ten, usytuowany obecnie przy północnej ścianie katedry, wykonany został w warsztacie św. Wolfganga w Toruniu
1535 Modernizacja obwarowań katedry i rozbudowa pałacu biskupiego przez biskupa Maurycego Ferbera
1543 Śmierć Mikołaja Kopernika. Został pochowany w katedrze
1551 Wielki pożar dachu katedry i jego odbudowa przez mistrza Galena z Brabantu
1626 Grabież skarbca katedralnego, biblioteki kapitulnej, organów i cenniejszego wystroju wnętrza katedry przez wojska króla szwedzkiego Gustawa Adolfa
1647 Zakończenie naprawy katedry po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów, wystawienie na nowo większości ołtarzy kanonickich
1683 Instalacja nowych organów z polecenia biskupa Michała Radziejowskiego. Wykonal je gdański organmistrz Daniel Nitrowski a Jerzy Piper z Lidzbarka Warmińskiego przyozdobił je polichromią
1685 Wystawienie na ośmiobocznej bastei z polecenia biskupa Michała Radziejowskiego murowanej, istniejącej obecnie dzwonnicy
1702 Ponowne zajęcie przez Szwedów Fromborka w czasie wojny północnej. Katedrę wizytował i uczestniczył w mszy świętej król szwedzki Karol XII
1735 Dobudowanie z polecenia biskupa Szembeka do południowej elewacji katedry kaplicy Zbawiciela, zwanej również kaplicą świętych relikwii. Polichromię w jej wnętrzu wykonał Maciej Meyer z Lidzbarka Warmińskiego. Kuta brama jest dziełem Jana Schwartza z Reszla
1752 Konsekracja istniejącego obecnie głównego ołtarza, dzieła Franciszka Placidiego z Krakowa. Obrazy ołtarzowe są dziełem malarz drezdeńskiego Stefana Torellego
1772 W wyniku I rozbioru Polski, Frombork wraz z Warmią znalazł się pod panowaniem króla pruskiego Fryderyka II
1783 Ignacy Krasicki, ostatni polski biskup Warmii opuszcza swój pałac na Wzgórzu Katedralnym
1839 Rozpoczęcie systematycznych i kompleksowych prac przy katedrze i zespole warowni, otaczającej dziedziniec katedralny, prowadzonych przez nadinspektora budowlanego z Braniewa Augusta Bertrama pod nadzorem konserwatora prowincji Ferdynanda Quasta i w porozumieniu z władzami kościelnymi
1888 Zakończenie najważniejszych prac restauracyjnych w katedrze, uroczyste obchody jej 500-lecia
1891 Zakończenie prac przy neogotyckiej polichromii wnętrza katedry, wykonanej na polecenie biskupa Andrzeja Thiela
1909 Ostatnia przebudowa ołtarza wczesnej mszy ( po środku nawy głównej) wg Projektu Salviattiego z Wenecji
1935 Przebudowa i modernizacja organów przez firmę Ericha Kempera z Lubeki
1945 Zdobycie Fromborka przez wojska III Frontu Białoruskiego, okupione niemal całkowitym zniszczeniem miasteczka i zabudowy warowni. Katedra ucierpiała w mniejszym stopniu
1948 Zakończenie napraw elewacji katedry. Powołanie Muzeum Mikołaja Kopernika i rozpoczęcie porządkowania oraz systematycznych remontów po zniszczeniach wojennych
1966 Podniesienie katedry do godności Bazyliki Mniejszej
1967 Zakończenie najważniejszego etapu rekonstrukcji po wojennych zniszczeniach organów katedralnych i organizacja pierwszego festiwalu organowego
1970 Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkowej snycerce ołtarzowej i przy prospekcie organowym w katedrze. Odbudowa pałacu biskupiego i przeniesienie tam głównych ekspozycji Muzeum Mikołaja Kopernika
1972 Odbudowa dzwonnicy na cele muzealne z rekonstrukcją jej pierwotnej sylwetki
1982 Remont elewacji i blaszanego pokrycia kopuły kaplicy Zbawiciela
1991 Zakończenie najważniejszych prac przy remoncie dachów katedry
1996 Zakończenie prac konserwatorskich przy kamiennych ołtarzach i przy kamiennym detalu architektonicznym (portale)