Zamówienia publiczne i wybór oferty

Frombork 24.10.2018r.

MMK/8/2018

Notatka służbowa dotycząca udzielenia w trybie zapytania ofertowego zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia

Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki p.w. św. Jerzego we Fromborku.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opisem przedmiotu zamówienia jest przedmiar prac konserwatorskich i restauratorskich.

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

została ustalona w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, określony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy i wynosi: 120 098,33 zł. (netto) co daje równowartość 27 854,05 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonała Anna Zienkiewicz w dniu 24.07.2018r.  na podstawie:  Kosztorysu inwestorskiego

4. W dniu 03.10.2018r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej pod adresem: frombork.art.pl.

5. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty

1)     Mariusz Gumiński Renova Konserwacja Zabytków, ul. Krasińskiego 115a/11, 87-100 Toruń

Cena brutto – 123 000 zł. (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych)

6. Zastosowano następujące kryteria oceny ofert z określeniem ich procentowego znaczenia:

Cena brutto – 100 %

7. Zestawienie oceny złożonych ofert:

Mariusz Gumiński Renova Konserwacja Zabytków,

ul. Krasińskiego 115a/11, 87-100 Toruń

100 pkt

8. W wyniku oceny złożonych ofert należy udzielić zamówienia:

Mariusz Gumiński Renova Konserwacja Zabytków,

ul. Krasińskiego 115a/11, 87-100 Toruń

za cenę 123 000 zł brutto  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych – brutto)

9. Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęła jedna oferta, która spełniła kryteria postępowania.

——–

Frombork, 03.10.2018 r.

Oznaczenie sprawy: MMK/8/2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia

którego wartość nie przekracza wyrażone w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opisem przedmiotu zamówienia jest przedmiar prac konserwatorskich   i restauratorskich, program prac konserwatorskich i restauratorskich (pliki   w załączeniu).

 1. Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2019 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Składający ofertę na wykonanie zamówienia winien:

1)     posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. aktualny  odpis z rejestru lub centralnej ewidencji informacji dotyczącej prowadzenie działalności gospodarczej (ksero),

2)     dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobą spełniającą warunki ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

3)     w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca wskaże w wykazie robót wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną obejmującą renowacje i restauracje obiektu objętego ochrona konserwatorską wraz z podaniem rodzaju prac i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodu określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone,

4)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 20.000,00 zł.

Należy zachować warunki zawarte w Pozwoleniu konserwatorskim Nr 748/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu IZN.5142.244.2017.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)    Załącznik nr 1_formularz ofertowy

2)     oświadczenie Wykonawcy,

3)     Ksero aktualnego  odpisu z rejestru lub centralnej ewidencji informacji dotyczącej prowadzenie działalności gospodarczej,

4)     wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy  i doświadczenia wykonanych w okresie 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie, złożone na Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania,

5)     Ksero polisy ubezpieczeniowej.

5.     Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1)    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2)    Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest z-ca dyrektora Anna Zienkiewicz, nr tel.: 608 809 884  fax: 55 244 00 72,  e-mail: a.zienkiewicz@frombork.art.pl.

3)    Postępowanie oznaczone jest pod nazwą: Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki p.w. św. Jerzego we FromborkuWykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

 1. Termin związania  ofertą: 30 dn
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

1)     Oferta winna zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania, wartość (cena) kosztorys ofertowy, referencje, oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się  o zamówienie dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą warunki o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

2)     Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu będzie równoznaczne z oświadczeniem Oferenta o zdobyciu koniecznych informacji do jej przygotowania.

3)     W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca przedstawi kserokopie poświadczonej  ze zgodnością z oryginałem, uprawnień dotyczących osoby o spełnieniu wymogów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187, z późniejszymi zmianami) w zakresie prowadzenia prac   w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

4)     W przypadku wyboru danej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork – Pałac Biskupi I piętro (sekretariat), pocztą, kurierem do dnia do dnia 24 października 2018 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Muzeum o godzinie 12.15.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena brutto 100%.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

1)     W kryterium Cena – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punkty następnych ofert obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

liczba punktów = ———————————- x 100

cena brutto oferty ocenianej

2)  Liczba punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie  zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2)     uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,

3)     punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

brak

 1. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy
 3. Załącznik nr 3 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 – wykaz usług
 5. Załącznik nr 5- pozwolenie WKZ
 6. Załącznik nr 6 – program prac 
 7. Załącznik nr 7- przedmiar.

 

Pytania i odpowiedzi