OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

Ogłoszenie nr 500190777-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Muzeum Mikołaja Kopernika: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Mikołaja Kopernika, Krajowy numer identyfikacyjny 17092154400000, ul. ul. Katedralna  8, 14-530   Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2440071, e-mail frombork@frombork.art.pl, a.zienkiewicz@frombork.art.pl, faks 55 2440072.
Adres strony internetowej (url): frombork.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja kultury – Muzeum

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MMK/WR/1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłowych ciepła dla potrzeb budynków Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku przy ul. Katedralnej 8. Umowa zostanie zawarta na czas określony – 3 lata. Usługa będzie realizowana w okresie od 01.08.2018r. do 31.08.2021r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 434642
Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: LEOTERM Leszek Hak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strażnicza 1
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko – mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 534610
Oferta z najniższą ceną/kosztem 534610
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 534610
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w niektórych przypadkach. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy przedmiotem zamówienia jest usługa, którą może świadczyć tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp). Dostawa ciepła może być realizowana tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ponieważ na terenie Fromborka istnieje tylko jeden dostawca energii cieplnej posiadający infrastrukturę do dostawy i przesyłu ciepła, a urządzenia ciepłownicze budynkach zamawiającego są przystosowane i podłączone do tej właśnie sieci.