OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE OCHRONA OSÓB I MIENIA MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA

 Frombork 14.11.2018r.

MMK/US/2/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia, że      w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o  usługi społeczne poniżej progu unijnego pod nazwą „Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na rok 2019” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

 1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Konsorcjum Firm:

1. Agencja Ochrony osób i mienia DOGMAT Sp. z  o.o. – Lider
ul. Lindleya16,  02-013 Warszawa
2. Patrol Dogmat Sp. cywilna  Martyna Pinszke, Robert Krawczyk
ul. Brzozowa 5,  82-300 Elbląg

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów i uznana została za najkorzystniejszą.

 1. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyło 7 wykonawców.
 2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz
  z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny (w pkt.)

Łączna punktacja

cena

Zatrudnienie osób na umowę o pracę

1.

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób  i Mienia „LIDER” mgr Bohdan Szpakowski
05-090 Raszyn,
ul. Al. Krakowska 80

63,56

20,00

 83,56

2.

ATUT Agencja Ochrony Osób i                i Mienia Krzysztof Lenkiewicz
10 – 547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a

73,38

20,00

93,38

3.

Konsalnet Ochrona Sp. z o. o. lider, Konsalnet Security Sp. z o. o.
01 – 267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55

61,62

20,00

81,62

4.

SOLID SECURITY Sp z o.o. – lider konsorcjum
02-676 Warszawa   ul. Postępu 17SOLID Sp. z. o.o. – partner konsorcjum
30-323 Kraków   ul. Tyniecka 18

76,07

20,00

 96,07

5.

Konsorcjum firm:
JUPI GE Sp. z o.o.
82-300 Elbląg  ul. Mazurska 2JUPI Sp. z o.o.
82-300 Elbląg ul. Mazurska 2

73,65

20,00

93,65

6.

Konsorcjum Firm:
1. Agencja Ochrony osób i mienia DOGMAT Sp. z  o.o. – Lider
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa2. Patrol Dogmat Sp. cywilna  Martyna Pinszke, Robert Krawczyk
ul. Brzozowa 5,  82-300 Elbląg

80

20,00

100

7.

EKOTRADE, Sp. z o.o.
00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4Przedstawicielstwo w Gdańsku,
ul. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

76,53

20,00

96,53

 

 ———-

 

Frombork dnia 05.11.2018

Zamawiający
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje:

 1. Otwarcie ofert złożonych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy PZP pod nazwą „Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika  we Fromborku na rok 2019” odbyło się w dniu 05.11.2018r. o godz. 12.15.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 264 920,64 PLN netto.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

netto

Termin

wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia „LIDER” mgr Bohdan Szpakowski
05-090 Raszyn, ul. Al. Krakowska 80

258 595,20

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

2

ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz
10 – 547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a

223 997,76

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

3

Konsalnet Ochrona Sp. z o. o. lider, Konsalnet Security Sp. z o. o.
01–267 Warszawa,  ul. Jana Kazimierza 55

266 742,72

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

4

SOLID SECURITY Sp z o.o. – lider konsorcjum 02-676 Warszawa   ul. Postępu 17SOLID Sp. z. o.o. – partner konsorcjum 30-323 Kraków   ul. Tyniecka 18

216 086,40

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

5

Konsorcjum firm:
JUPI GE Sp. z o.o.
82-300 Elbląg  ul. Mazurska 2JUPI Sp. z o.o.
82-300 Elbląg ul. Mazurska 2

223 171,20

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

6

Konsorcjum Firm:
1. Agencja Ochrony osób i mienia DOGMAT Sp. z  o.o. – Lider
ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa 2Patrol Dogmat Sp. cywilna  Martyna Pinszke, Robert Krawczyk
ul. Brzozowa 5,  82-300 Elbląg

205 459,20

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

7.

EKOTRADE, Sp. z o.o.
00-712 Warszawa
ul. Melomanów 4Przedstawicielstwo w Gdańsku,
ul. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

214 787,52

01.01.2019-31.12.2019

-

Zgodnie z umową załącznik nr 2 do SIWZ

 

 ——-

 

 Frombork dnia 15.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na USŁUGI SPOŁECZNE

OCHRONA OSÓB I MIENIA  MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA

WE FROMBORKU NA ROK 2019.

Na podstawie art. 138o Ustawy PZP

MMK/US/2/ 2018

         I.          ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
ul. Katedralna 8  
14-530 Frombork
www.frombork.art.pl

Godziny urzędowania: 7.30-15.30
tel.: 55 244 00 72
faks: 55 244 00 72

II.          PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

OCHRONA OSÓB  I MIENIA  MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU NA ROK 2019.

III.          Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP oraz Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

IV.          Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

1. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 – nazwa:

Usługi ochroniarskie.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zlokalizowanego przy ul. Katedralna 8 w sposób określony w projekcie umowy oraz  w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2213).

3. W ramach ochrony osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub innymi zagrożeniami obiektów wchodzących w skład Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz mienia w nich się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nich przebywających.

4. Miejsce realizacji zamówienia:
1)    Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku,
ul. Katedralna 8, tj:

a)     Dawny pałac biskupi,

b)     Kanonia Najświętszej Marii Panny,

c)     Dom kustosza,

d)     Baszta kustosza,

e)     Nowy Wikariat (klatka schodowa wschodnia),

f)       Brama południowa,

g)     Wieża Kopernika,

h)     Planetarium (znajdujące się w przyziemiu dzwonnicy).

2)    Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku;

3)    Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25,

14 – 530 Frombork.

 

5. Wymiar realizacji zamówienia:

1)     Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Wzgórze Katedralne we Fromborku,
ul. Katedralna 8:

 • w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (wyłączając 8 dni wolnych od pracy w 2019r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 20 /2018 z dnia 01.10.2018r.), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu                         (1 osoba przez 16 h),
 • 8 dni  w 2019r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 21 i 22 kwietnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia)

24 h na dobę przez ww. 8 dni (1 osoba przez 24 h);

 

2)     Zespół poszpitalny Św. Ducha przy ul. Starej 6 we Fromborku:

 • w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, (wyłączając 8 dni wolnych od pracy w 2019r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika nr 20/2018 z dnia 01.10.2018r.), 16 h na dobę przez 7 dni w tygodniu

(1 osoba przez 16 h),

 

 • 8 dni  w 2019r. (tj.: 1 i 6 stycznia, 21 i 22 kwietnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia)

24 h na dobę przez ww. 8 dni (1 osoba przez 24 h);

 

3)     Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ronin 25,

14 – 530 Frombork:

 • w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:

przez 7 dni w tygodniu przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych  z obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania oraz zapewnienie interwencji grup patrolowo-interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne w razie zagrożenia z gwarantowanym czasem dojazdu nie dłuższym niż 20 minut.

6. Łączna szacunkowa ilość godzin ochrony obiektów wymienionych w pkt. 5 w okresie 12 miesięcy wynosi – 11.808 godzin.

7. Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu były w okresie realizacji umowy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.).

8. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przedmiotowej usługi, wymaga od Wykonawcy przedłożenia kopii umów o pracę dla każdej zatrudnionej osoby lub dokumentów ZUS ZUA zanonimizowanych w zakresie adresu zamieszkania i wysokości wynagrodzenia.

9. Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia przez Wykonawcę podczas wykonywania obowiązków w ramach świadczonej usługi, podlegać będą ze strony Zamawiającego wyznaczonemu pracownikowi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi. Ze strony Zamawiającego bieżący nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia sprawuje  Dyrektor Muzeum oraz osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora Muzeum do kontroli realizacji usługi. Wnioski i uwagi z przeprowadzonej kontroli, kontrolujący wpisują do dziennika zmiany.

10. Obowiązki pracowników ochrony:

1)     ochrona powierzonego mienia, przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem;

2)     przeciwdziałanie przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektom i osobom przebywającym na ich terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia;

3)     udaremnianie prób dewastacji chronionego mienia;

4)     patrolowanie  chronionego terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu;

5)     bezpośrednia interwencja, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób zewnątrz, zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji;

6)     podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu;

7)     nadzorowanie i niezwłoczne powiadamianie osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp., lub o zagrożeniach ich powstania;

8)     udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym, wzywanie niezbędnej pomocy medycznej oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach;

9)     prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami;

10)  przeciwdziałanie przebywaniu na chronionym terenie osób nieupoważnionych;

11)  nadzorowanie i śledzenie monitoringu zainstalowanego w obiekcie;

12)  obsługa interesantów — udzielanie informacji,  kierowanie ruchem osobowo – towarowym  obiektu, itp.;

13)  w przypadku wyemitowania sygnału alarmowego podjęcie interwencji przez grupę patrolowo – interwencyjną;

14)  po przyjeździe na miejsce zdarzenia grupa patrolowo-interwencyjna zobowiązana jest do oględzin zewnętrznych chronionych obiektów; interwencja wewnątrz obiektów może być przeprowadzona w obecności osób uprawnionych, zakończenie interwencji możliwe jest po poinformowaniu o tym fakcie osoby uprawnionej przez Zleceniodawcę i uzyskaniu jej akceptacji – potwierdzone sporządzeniem notatki;

15)  po wykonaniu interwencji – w uzasadnionych przypadkach – nadzorowanie obiektu do chwili przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego co najmniej przez dwie godziny od powiadomienia;

16)  podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną na wezwanie pracownika ochrony fizycznej pełniącego służbę w budynkach wskazanych w pkt 4.

 

11. Dobór pracowników Wykonawcy:

1)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru pracowników, którzy wykonywać będą usługę ze składu przedstawionego przez Wykonawcę. W sytuacji w której wybrany pracownik Wykonawcy nieprawidłowo wypełniał będzie swoje obowiązki Wykonawca zastąpi takiego pracownika innym. Zmiana pracownika nastąpi na pisemne lub w szczególnych wypadkach, telefoniczne żądanie Zamawiającego, w którym wskazane zostaną przyczyny żądania;

2)     Wykonawca zobowiązany będzie przekładać zbiorczą listę osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego wraz z potwierdzeniem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, posiadanych uprawnień do wykonywania usługi ochrony, doświadczenia, stażu oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniami Wykonawcy o ich niekaralności. Wykonawca wybrany w przetargu do realizacji zamówienia będzie zobowiązany  przedstawić przed podpisaniem umowy zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

3)     Rotacja osób wykonujących usługę ochrony Muzeum ze strony Wykonawcy w skali roku nie może przekraczać 25 %, chyba że większych zmian zażąda Zamawiający. Ze względu na specyfikę ochranianych obiektów Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę przez osoby posiadające aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony oraz osoby, które są jednocześnie sprawne fizycznie (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi), niekarane i komunikatywne;

4)     Wykonawca nie może do ochrony obiektów Muzeum kierować osób wykonujących usługę o orzeczonym stopniu niepełnosprawności uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie przedmiotu zamówienia;

5)     Wykonawca zobowiązany jest aby pracownicy ochrony wykonywali usługę w jednolitym, czystym schludnym umundurowaniu – stroju służbowym, a także aby posiadali elementy identyfikujące firmę ochrony oraz indywidualne identyfikatory pracownika ochrony;

6)     Kwalifikacje/umiejętności pracowników Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby osoby świadczące usługę były pracownikami  kwalifikowanymi tj aby były:

a)     wpisane na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017r. poz. 2213 z późniejszymi zmianami),

b)     przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

7)     Wykonawca zobowiązany jest terminowo uiszczać całość wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony ochraniającym obiekty Zamawiającego,

8)     Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przekazywać Zamawiającemu, poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie dzienników zmian w ochranianych obiektach obejmujące dany okres.

 

12. Zamawiający wskazuje, że formalne przejęcie obowiązków w zakresie ochrony obiektów nastąpi w dniu 31 grudnia 2018r. w godzinach pracy zamawiającego. Przez formalne przejęcie obowiązków przez Wykonawcę należy rozumieć:

1)     odbiór kluczy od dotychczasowego Wykonawcy (kopię potwierdzenia przekazania należy dostarczyć Zamawiającemu),

2)     przejęcie chronionych obiektów od dotychczasowego Wykonawcy.

 

V.          Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

VI.          Oferty częściowe

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII.          Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII.          Oferty wariantowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IX.          Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym –     ZAŁĄCZNIK nr 1, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firmy/nazwy podwykonawców zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy PZP.

3. Z uwagi na fakt, że usługa świadczona przez Wykonawcę będzie wykonywana w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36b ust. la Ustawy PZP, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te czynności. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację umowy.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Wykonawca najpóźniej na 2 (słownie: dwa) dni robocze przed rozpoczęciem realizacji Umowy przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy z podwykonawcą na część powierzonego zamówienia.

X.          Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedstawi koncesję na działalność gospodarczą w zakresie ochrony i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213).

Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) zdolności technicznej i zawodowej:

Warunek zostanie uznany za  spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo  minimum 3 (trzy) usługi  polegające na ochronie osób i mienia (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000 PLN, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

XI.          Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta

1. Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1)    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – ZAŁĄCZNIK NR 4,

2)    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – ZAŁĄCZNIK NR 3,

3)    Oferta  – ZAŁĄCZNIK NR 1.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579):

1)    Koncesję na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia uzyskane zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017r. poz. 2213),

2)    W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,

3)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z posiadanymi wymaganymi uprawnieniami – ZAŁĄCZNIK NR 6 ,

4)    Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – wzór ZAŁĄCZNIK NR 9 ,

5)    Opłaconą polisę na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

6)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,

7)    Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579): wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

8)    Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10) Wykaz wykonanych trzech usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 5 .

3. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126)

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 Ustawy jest zobowiązany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 Ustawy oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1  pkt 23 Ustawy. ZAŁĄCZNIKA NR 7.

UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.

UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:

1)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

2)    pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.

UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

XII.          Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane:

1)    faksem na numer  55/244 00 72
lub
2)    drogą elektroniczną na adres e-mail: frombork@frombork.art.pl.

2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę ,Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

5. Postępowanie oznaczone jest pod nazwą: Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na rok 2019. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.

XIII.          Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Pani Anna Zienkiewicz – Zastępca dyrektora

tel. kom. 608 809 884, fax 55 244 00 72
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

Oferta w postępowaniu pod nazwą:
„Ochrona osób i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w roku 2019.
Nie otwierać przed 05.11.2018 r. godz. 12:15.

XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 05.11.2018r. do godziny 12:00.

2. Miejsce składania oferty: sekretariat (pałac biskupi I piętro) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork.

3. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  05.11.2018r. o godzinie 12:15.

5. Miejsce otwarcia: gabinet z-cy dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku         ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto jednej godziny świadczenia usług ochrony stanowiących przedmiot zamówienia. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie cena całkowita netto oferty tj: szacunkowa cena netto za 365 dni (12 miesięcy) wykonywania usług ochrony, obliczona w oparciu o szacunkowe ilości godzin świadczenia usług w poszczególnych obiektach.

2. Cena określona przez wykonawcę w ofercie jest stała i nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1)    CENA 80%

cena najniższa

Pc= ————————————————  x 80 pkt

cena oferty ocenianej

 

2)    ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ 20 %

Za każdą osobę zatrudnioną  u Wykonawcy na umowę o pracę przyznawane będzie po 10 punktów, jednak łącznie nie więcej niż 20 punktów.

2. O wyborze oferty jako najkorzystniejszej zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów obliczona w następujący sposób: P = Pc + Pu,
gdzie:
P – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
Pu - liczba punktów uzyskanych w kryterium „zatrudnienie osób na umowę o pracę”.

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów.

5. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria.

8. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – ZAŁĄCZNIK NR 2 .

9. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

10. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej.

11. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy opłaconą polisę OC i zobowiąże się do jej przedłużania tak aby obowiązywała na cały okres umowy, przedkładając każdorazowo najpóźniej na trzy dni przed wygaśnięciem poprzedniej, następną.

XX. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany umowy dopuszcza się stosownie do regulacji art. 144 ustawy PZP  w następujących przypadkach:

1. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:

a)    zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)    zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2017r. poz. 847),

c)    zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

XXI. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
 4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 5 – wykaz usług
 6. Załącznik nr 6 – wykaz osób wraz z ich uprawnieniami
 7. Załącznik nr 7– oświadczenie o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 8 – oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa
 9. Załącznik nr 9 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Pytania i odpowiedzi