Przetargi 2014

Frombork dnia 28.10.2014 r.
Oznaczenie sprawy  MMK/6/2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na ochronę obiektów i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Z pośród ofert złożonych na Zaproszenie do składania ofert z dnia 17.10.2014
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Agencja Ochrony BIG SECURITY SYSTEM Sp. z o.o. ul.  Żeromskiego 6,  82-400 Sztum

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca  zaoferował najniższą cenę realizacji zamówienia.

W postępowaniu poddano ocenie następujące oferty:

Nr oferty Nazwa firmy Adres Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia
Krzysztof Lenkiewicz
Ul. Kajki 10/12a
10-547 Olsztyn
77 77
2. Solid Security Sp. z o.o. Ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
64 64
3. EKOTRADE Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Gdańsku
Ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo:
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-814 Gdańsk
75 75
4. Agencja Ochrony Patrol Dogmat S.C. Ul. Kosynierów Gdyńskich 25
82-300 Elbląg
77 77
5. Agencja Ochrony BIG SECURITY SYSTEM Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 6
82-400 Sztum
100 100
6. MAGNUS Sp. z o.o. Ul. Gen. J. Bema 5 A
82-300 Elbląg
84 84
7. Konsorcjum Firm
JUPI Green Energy Sp. z o.o.
i JUPI Sp. z o.o.
Ul. Mazurska 2
82-300 Elbląg
75 75
8. Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o. Ul. Obrazkowa 20 A
03-188 Warszawa
81 81

Frombork, 17.10.2014 r.

Oznaczenie sprawy MMK/6/2014

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ogłasza

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozorowania w zakresie ochrony osób
i mienia w obiektach należących do Zamawiającego znajdujących się:

1)   na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, ul. Katedralna 8, tj.: dawny pałac biskupi, dzwonnica, kanonia NMP, dom kustosza, baszta kustosza, baszta wschodnia, brama południowa, wieża Kopernika;

2)  przy ulicy Starej 6 we Fromborku, tj. zespół poszpitalny św. Ducha;

3) Ronin 25, 14-530 Frombork,  tj. Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Wykonawca  będzie świadczyć usługi w następujący sposób:

1)  Obiekty na Wzgórzu Katedralnym, ul. Katedralna 8:

-    stała bezpośrednia ochrona – 1 przeszkolony pracownik ochrony, dyżur  w godzinach:  16.00 – 8.00;

-    dyżur całodobowy w dniach, w których obiekty muzealne są nieczynne;

2)   zespół poszpitalny p.w. św. Ducha:

-     stała bezpośrednia ochrona – 1 przeszkolony pracownik ochrony,  dyżur w godzinach : 16.00 – 8.00

-    dyżur całodobowy w dniach, w których obiekt jest nieczynny;

3)     Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

-     zapewnienie urządzenia nadawczego do przesyłu sygnału transmisji alarmu włamania do  stacji monitorowania wykonawcy,

-     przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania wykonawcy,

-     zapewnienie interwencji grup patrolowo – interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne w razie zagrożenia, z gwarantowanym czasem dojazdu 20 minut.

Szczegółowy zakres świadczonej usługi zawiera Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

1.     Termin wykonania zamówienia:

Ustala się termin wykonywania zamówienia na okres 1 roku – od 01.01. -  31.12.2015 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Składający ofertę na wykonanie zamówienia winien:

a)     posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

b)     dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (posiadającymi uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) nadzorującymi i kontrolującymi pracę pracowników ochrony fizycznej oraz co najmniej  6  (sześcioma) osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia lub które przeszły  stosowne  szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia,

c)     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a)      formularz oferty,

b)     ważna koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą
o ochronie osób i mienia – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/ do reprezentacji Wykonawcy,

c)     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil działalności odpowiada   przedmiotowi zamówienia. Wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie „ochrona mienia”,

d)     zestawienie wykonanych usług  za okres trzech lat poprzedzających wykonanie zamówienia,

e)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest  Małgorzata Czupajło  – Z-ca Dyrektora, nr tel.: 55 244 00 85. fax: 55 244 00 72,  e-mail: m.czupajlo@frombork.art.pl.

6. Termin związania  ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1)     Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

2)     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

3)     Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.

4)     Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.

5)     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6)     Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

7)     Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:  „Oferta na ochronę obiektów i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” .

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego
w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Sekretariat, I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2014 r. do godz. 10:00. 

Termin otwarcia ofert – 27 października 2014 r. godz. 10.30 w czytelni biblioteki Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork.

9. Opis sposobu obliczenia ceny:

1)   Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2)   Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria oceny: cena 100%

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb- cena oferty rozpatrywanej

100- wskaźnik stały

100 % – procentowe znaczenie kryterium cena.

11.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie  zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

b)  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,

c)  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

12.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej http://frombork.art.pl/bip/zamowienia-publiczne/ oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

17.10.2014 r.

Henryk Szkop
Data i podpis Dyrektora

Załączniki:
1.  
Załącznik nr 1 _formularz ofertowy
2.   Załącznik nr 2_wzór umowy
3.  Załącznik nr 3 _szczegółowy zakres

Wyjaśnienia do przedmiotu zamówienia
Podstawowy wymiar godzin dyżurów na Wzgórzu Katedralnym i zespole poszpitalnym św. Ducha – 16 godzin.
Przewidziana ilość całodobowych dyżurów w ciągu roku – 9 .

———————————————————————————————————————————————————

Oznaczenie sprawy MMK/2/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

z dnia 23.06.2014 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku , 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, polegających na przygotowaniu konserwatorskim do ekspozycji na wystawie „Fides-ratio-ars. Skarby Warmii i Mazur” w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Prace obejmują przygotowanie do wystawy: malarstwa sztalugowego na podłożu płóciennym – 2 obrazy o powierzchni od 25 – 250 dm² i 7 obrazów powyżej 250 dm², malarstwa sztalugowego na podłożu sztywnym – 1 obraz o powierzchni 240 dm²,  rzeźby polichromowanej z reliefem głębokim (złocone i srebrzone) od 45 do 150 dm² – 8 szt., od 300 do 460 dm² – 5 szt.; ołtarzy i skrzydeł ołtarzowych (85, 144, 700 dm²) – 3 szt.

2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pracownia Konserwacji Zabytków mgr Ewa Olkowska, ul. Kołobrzeska 13i /122, 10 – 445 Olsztyn.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

————————————————————————————————————————————————–

 

Oznaczenie sprawy MMK/2/2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

z dnia 13.06.2014 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego:   Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,

ul. Katedralna 8 , 14-530 Frombork

1.   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, polegających na przygotowaniu konserwatorskim do ekspozycji na wystawie „Fides-ratio-ars. Skarby Warmii i Mazur” w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Prace obejmują przygotowanie do wystawy: malarstwa sztalugowego na podłożu płóciennym – 2 obrazy o powierzchni od 25 – 250  dcm² i 7 obrazów powyżej 250 dcm², malarstwa sztalugowego na podłożu sztywnym – 1 obraz o powierzchni 240 dm²;  rzeźby polichromowanej z reliefem głębokim  (złocone i srebrzone) od 45 do 150 dcm² –   8 szt., od 300 do 460 dcm² – 5 szt.;  ołtarzy i skrzydeł ołtarzowych ( 85, 144, 700 dcm²) – 3 szt.

2.   Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Pracownia Konserwacji Zabytków mgr Ewa Olkowska,

ul. Kołobrzeska 13i /122, 10 – 445 Olsztyn.

 Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406).

—————————————————————————————————————————————————

Oznaczenie sprawy MMK/1/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

z dnia 02.06.2014 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego:  Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8 .

1.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup gotyckiego łoża baldachimowego do kolekcji mebli Działu Sztuki i Rzemiosła                 Artystycznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

2. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Wykonawca jest osobą prywatną i zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być upubliczniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

Zakup dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, PROGRAM / PRIORYTET(Kolekcje / Kolekcje muzealne).

————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————-

Oznaczenie sprawy MMK/1/2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

z dnia 27.05.2014 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego:   Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,

14-530 Frombork, ul. Katedralna 8 .

1.   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup gotyckiego łoża baldachimowego do kolekcji mebli Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Mikołaja  Kopernika we Fromborku.

2.   Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Wykonawca jest osobą prywatną i zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być udostępniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Zakup dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, PROGRAM / PRIORYTET(Kolekcje / Kolekcje muzealne).