KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork

Okres zatrudnienia -  5 lat,

od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 1. I.     Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)     obywatelstwo polskie;

2)     wykształcenie wyższe magisterskie;

3)     co najmniej:

-  5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością muzealną, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim,

-  lub 5-letni okres wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną w szczególności muzealną,

4)     brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

 1. II.     Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1)     dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii;

2)     znajomość jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

3)     znajomość przepisów prawa dotyczących:

a)     organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

b)     finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

c)     odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

d)     prawa zamówień publicznych,

e)     prawa pracy, pracowników samorządowych,

f)       samorządu województwa,

g)     kodeksu postępowania administracyjnego;

4)     znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

5)     predyspozycje menadżerskie, umiejętność kierowania zespołem, kreatywność, dyspozycyjność.

 

 1. III.     Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań preferowanych na ww. stanowisku;

2)     życiorys zawodowy – Curriculum Vitae;

3)     kwestionariusz osobowy;

4)     autorska koncepcja programowo-organizacyjna dotycząca zarządzania Muzeum, zwana „Programem działania” o objętości maksymalnie 10 stron (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12)  zawierająca między innymi:

a)   misję i cele strategiczne sformułowane w oparciu o zadania statutowe,

b)   ogólny program działalności instytucji na 5 lat (tj. lata 2019-2023) oraz ramowy program działania instytucji, odrębnie na każdy rok sprawowania funkcji, w rozbiciu na okresy:  – rok 2019, – rok 2020, – rok 2021, – rok 2022, -  rok  2023;

c)   opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,

d)   plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskanymi z innych źródeł  zewnętrznych),

e)   opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum,

f)    plan współpracy z samorządami trzech szczebli z województwa warmińsko-mazurskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym z organizacjami pozarządowymi;

5)     3 rekomendacje/recenzje/opinie od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe;

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);

7)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z oświadczeniem
o wykonywaniu działalności i przywołaniem dat jej prowadzenia;

8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

9)     oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

10)  oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,     związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1311 z późn. zm.),

11)  oświadczenie kandydata o jego stanie zdrowia umożliwiającym mu wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,

12)  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO)

 

 1. IV.     Terminy określone w postępowaniu:
 1. Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w terminie do 22 października 2018 r. należy:

1)     przesłać na adres:

Departament Kultury i Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn,

lub

2)     złożyć osobiście w jednym z niżej wymienionych  miejsc:

a)   Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

pok.  381

pn. 8.00 – 16.00;   wt. – pt. 7.30 – 15.30

b)     Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

ul. Partyzantów 87

10-402 Olsztyn

II. p; hol

pn. 8.00 – 16.00;   wt. – pt. 7.30 – 15.30

 1. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”.

 

V.   Informacje dodatkowe:

 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
 2. W przypadku wniosku przesyłanego pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego);
 3. Wnioski, które wpłyną  po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
 4. Wniosek należy sporządzić w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza  przysięgłego;
 5. Dokumenty wymienione w pkt III (1-4, 8-12) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu;
 6. Dokumenty wymienione w pkt III (5) muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych;
 7. Dokumenty wymienione w pkt III (6-7) muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem;
 8. W przypadku składania kserokopii, kopii dokumentów lub ich odpisów, konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione lub poprzez własnoręczny podpis kandydata składającego ofertę na każdej ze stron składanego dokumentu wraz z datą oraz klauzulą „Za zgodność z oryginałem”;
 9. Pakiet informacji organizacyjno-finansowych jednakowy dla każdego z kandydatów zawierający regulamin, statut, sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień dot. Muzeum, uzyskać można w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, tel. 89 521 69 29; dke@warmia.mazury.pl po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie departamentu;
 10. Ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania, znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce BIP/Informacje, konkursy, ogłoszenia/;
 11. O zakwalifikowaniu się oraz terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
 12. Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie;
 13. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie;
 14. Decyzja Komisji Konkursowej oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
 15. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników;
 16. Przewiduje się  rozpatrzenie wniosków  w terminie do dnia 22 listopada 2018 roku.
 17. Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
 18. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO) poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

-     administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).

-     administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl,

-     dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO),

-     dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania konkursowego oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (§4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 oraz §5),

-     w każdym czasie kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-     jeżeli kandydat uważa, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

-     podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwy udział kandydata w procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

-      podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych kontaktowych spowoduje, że nie będzie możliwości skontaktowania się z kandydatem w sprawach związanych z prowadzoną procedurą.

 

Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin