Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II

Frombork 14.08.2014 r.

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Pzp zawiadamia się o wynikach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr MMK/PN/1/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II”.

Oznaczenie sprawy MMK/PN/1/2014

W postępowaniu poddano ocenie następujące oferty:

L.p. Nazwa firmy Adres Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. APARTAMENT S.C. Szurpicka Zofia, Romanowski Leszek 14-500 Braniewo, ul. Morska 30 C 82 82
2. Firma „JAK-BUD” Jacek Gontarz 14-500 Braniewo,ul. Wiejska 34 100 100

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa uznała za  najkorzystniejszą i wybrała ofertę firmy:

Firma „JAK-BUD” Jacek Gontarz, 14-500 Braniewo, ul. Wiejska 34

Uzasadnienie wyboru – oferent zaproponował najniższą cenę na wykonanie robót objętych zamówieniem.

W toku postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.1 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
po upływie 10 dni od dnia przesłania pocztą niniejszego zawiadomienia.

————————————————————————————————————————————————–

Frombork, dnia 30.07.2014 r.

SPROSTOWANIE
do Ogłoszenia Frombork MMK/PN/1/2014 Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2014 godzina 10:00, miejsce Sekretariat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00 miejsce Sekretariat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork.

 

Termin 04.08.2014 jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona wraz z ogłoszeniem.

———————————————————————————————————————————————–

 

Frombork: MMK/PN/1/2014

Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II
Numer ogłoszenia: 240590 – 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Mikołaja Kopernika , ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 244 00 71, faks 055 2440072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frombork.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MMK/PN/1/2014 Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II, na którą składa się: 1. Budowa zbiornika ppoż., 2. Budowa przyłącza wodociągowego do zbiornika ppoż., 3. Budowa przyłącza deszczowego do zbiornika ppoż., 4. Budowa oświetlenia Parku Astronomicznego, 5. Budowa ogrodzenia terenu Parku Astronomicznego, 6. Budowa ścieżek i małej architektury..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.22.35.00-1, 45.23.21.50-8, 45.24.72.70-3, 45.23.24.40-8, 45.23.32.00-1, 45.42.11.60-3, 45.31.61.00-6, 45.23.14.00-9, 45.34.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r., Nr 42, poz. 275). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Muzeum NR 76 1160 2202 0000 0000 6191 1820. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał musi być w odrębnej zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem: WADIUM – Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – ETAP II, dołączonej do złożonej oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 400 000 zł brutto każde.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie. Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniąca funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego ze wskazaniem tych osób. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie. Zamawiający wymaga przedstawienia przez wykonawcę: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą, niż wartość przedmiotu umowy (jeżeli z dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia nie wynika fakt uiszczenia składki ubezpieczeniowej – co stanowi warunek objęcia ochroną ubezpieczeniową – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie składki).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę 1. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach a-e, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2. wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,. 3. formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. 4. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 5. rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, 6. zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.frombork.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Budowa ścieżek i małej architektury oraz budowa ogrodzenia terenu Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku są dofinansowane z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Przedmiary:

przedmiar robót – ogrodzenie terenu

przedmiar robót – oświetlenie zewnętrzne dróg – etap I

przedmiar robót – przyłącze deszczowe do zbiornika wody ppoż

przedmiar robót – przyłącze wodociągowe do zbiornika wody ppoż

przedmiar robót – ścieżki gruntowe i mała architektura

przedmiar robót – zbiornik przeciwpożarowy

Projekty:

Architektura – opis

Dokumenty formalno-prawne

Konstrukcja zbiornika przeciwpożarowego

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu – siec sanitarna

Oświetlenie terenu

—————————————————————————

Pytania i odpowiedzi

plomba_300