Przetargi 2013

Frombork, 01.07.2013 r.

Zawiadomienie o przeprowadzeniu rozpoznania cenowego

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku: Dz. U. Nr 113 poz. 759) ustawy nie stosuje się.

1. W celu zamówienia

- wykonania projektów uzupełniających i uszczegóławiających projekt wykonawczy Parku astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w miejscowości Ronin gmina Frombork,

które jest usługą, przeprowadzono rozeznanie cenowe.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 18 000,- zł netto,

co stanowi 4 478,06 euro.

2. W terminie 20 – 27 czerwca 2013 r. rozeznano rynek w formie:

- w oparciu o inne źródła,

tj. drogą internetową poprzez zamieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej muzeum www.frombork.art.pl

W wyniku tego postępowania wpłynęła oferta od jednego wykonawcy:

Architektoniczna Pracownia Projektowa APP Adam Grzeszczak 81-402 Gdynia ul. Bp. Dominika 39/10

Cena brutto: 27 183,-

Cena netto: 22 100,-

Oferowany termin realizacji – 12 lipca 2013 r.

Wybrano Wykonawcę: Architektoniczna Pracownia Projektowa APP Adam Grzeszczak 81-402 Gdynia ul. Bp. Dominika 39/10

Frombork, 20.06.2013


ZAPROSZENIE do składania ofert

na wykonanie projektów uzupełniających i uszczegóławiających projekt wykonawczy Parku astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w miejscowości Ronin gmina Frombork

1. Dane dotyczące zamawiającego

Zamawiający: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

ul. Katedralna8

14-530 Frombork

adres strony internetowej: www.frombork.art.pl

adres poczty elektronicznej: frombork@frombork.art.pl

tel. 0 55 244 00 71 , faks 0 55 244 00 72
2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia

1). Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów uzupełniających i uszczegóławiających projekt wykonawczy Parku astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w miejscowości Ronin gmina Frombork w tym:
- projektu sieci niskoprądowych
- projektu instalacji niskoprądowych w budynkach,
- wielobranżowego projektu zbiornika pożarowego,
- projektu ogrodzenia,
- projektu wymiany balustrad w istniejącej wieży obserwacyjnej,
- projektu remontu dachu istniejącego pawilonu obserwacyjnego,

a nadto

- kosztorysy inwestorskie ww.prac projektowych

UWAGA!
Z chwilą ukazania się zaproszenia zamawiający udostępnia do wglądu w siedzibie zamawiającego „Projekt Parku Astronomicznego Muzeum M. Kopernika we Fromborku”, który będzie uzupełniany.

Z chwilą ukazania się zaproszenia zamawiający umożliwia wejście do obiektów, w których mają być wykonane prace remontowe.

Szczegóły opracowania należy uzgadniać na bieżąco z użytkownikiem i zamawiającym!

2). Zakres zamówienia obejmuje:

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa Wzór umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPROSZENIA.

4. Zamówienie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2013r

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1.
Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Potwierdzenia spełniania w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6 ZAPROSZENIA
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:
Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 3 Oświadczenie należy składać w oryginale.

7. Kryteria oceny ofert.

1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w ust. 2 niniejszego zaproszenia.

2) Kryteria oceny ofert:

- cena – 70%

- termin – 30%

8. Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

XC x 70% + XD x 30%

Xc – punkty przyznane w kryterium cena (brutto)

XD - punkty przyznane w kryterium termin

Sposób obliczenia XC:

cena (brutto) najniższa x 100 pkt
XC = ——————————————
cena (brutto) badanej oferty

 

Sposób obliczenia XD:

Kryterium TERMIN podlegać będzie ocenie w skali od 0 do 20 pkt.

Ocenie podlegać będzie długość terminu wykonania zamówienia:

- więcej niż 34 dni – 0 pkt

- 28 – 34 dni – 10 pkt

- 21 – 28 dni – 15 pkt

- mniej niż 21 dni – 20 pkt

Ponadto Zamawiający informuje, że:

Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Cena (brutto) oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

2) W formularzu OFERTA należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPROSZENIA.
OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy,
wymienione w pkt 6 ZAPROSZENIA dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu t.j. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nie załączenie wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty
11. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego: ul. Katedralna 8 , 14-530 Frombork – sekretariat do 27 czerwca 2013 r. do godziny 15.30

Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

Oferta na wykonanie Projektów uzupełniających do Parku astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty tj. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork.

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy

W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest

Małgorzata Czupajło – zastępca dyrektora tel. 55 244 00 85
e-mail: m.czupajlo@frombork.art.pl

13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Określone we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPROSZENIA

14. Informacje dodatkowe

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny zaoferowanej przez Wykonawcę.

Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).

Muzeum zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dyrektor

mgr Henryk Szkop
Załączniki:

1. ZAŁĄCZNIK NR.1 – Formularz Oferta

2. ZAŁĄCZNIK NR.2 – Wzór umowy

3. ZAŁĄCZNIK NR.3 – Oświadczenie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Frombork, 14.06.2013 r.

Frombork: Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych.

Numer ogłoszenia: 112391 – 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 244 00 71, faks 055 2440072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych obejmujący:naczynie aptekarskie, renesansowe z XVII w. – albarello, miedziany dzban na olej rycynowy z napisem w górnej części brzuśca pod wylewem:OLEUM RICINUM – E. B. 1755, model anatomiczny mężczyzny, naturalnej wielkości na drewnianej podstawie z masy gipsowo papierowej polichromowany, złożony z 11 ruchomych, mocowanych na metalowych zaczepach części z pocz. XX w., model pomniejszonej postaci męskiej pozbawionej rąk z gorsetem w partii tułowia, wykonany z papier mache, polichromowany, gorset ze skóry i płótna , XIX/XX w., dwa naczynia aptekarskie w kształcie pucharów, XVIII w.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- zakup od kolekcjonera, zastrzeżony, zastrzeżono, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 81500,00

Oferta z najniższą ceną: 81500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81500,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów zabytkowych. Są to przedmioty niepowtarzalne, rzadko dostępne na rynku. Zakup kolekcji zabytkowych przedmiotów jest możliwy tylko od jej właściciela. Dostawa może być zrealizowana tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów – prawa własności.