Dostawa i montaż drzwi oraz okien antywłamaniowych w budynkach należących do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Frombork 2010-10-24

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Pzp zawiadamia się o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MMK 3/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż drzwi oraz okien antywłamaniowych w budynkach należących do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”

Oznaczenie sprawy MMK 3/2013

W postępowaniu poddano ocenie następujące oferty:

L.p. Nazwa firmy Adres Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. MAZUR KOLOR ZAKŁAD PRODUKCYJNY BOLESŁAW DĄBROWSKI Miętkie 58
12-120 Dźwierzuty
78 78
2. BRACIA NOWACCY S.C. Komunalna 1
64-600 Oborniki
100 100
3. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „AGAD” SP. Z O.O. ul. Chrzanowskiego 23 B
87-100 Toruń
88 88
4. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WOMA” MAREK WOŁOWIEC ul. Ściegiennego 221
25-116 Kielce
81 81

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą i wybrała ofertę firmy:

BRACIA NOWACCY S.C. ul. Komunalna 1, 64-600 Oborniki

Uzasadnienie wyboru – oferent zaproponował najniższą cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust.1 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem niniejszego zawiadomienia.


 

Frombork, 11.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

Frombork: MMK 3/2013

Dostawa i montaż drzwi oraz okien antywłamaniowych w budynkach należących do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Numer ogłoszenia: 414872 – 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Mikołaja Kopernika , ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 244 00 71, faks 055 2440072.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.frombork.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MMK 3/2013 Dostawa i montaż drzwi oraz okien antywłamaniowych w budynkach należących do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej, w budynkach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork. Roboty obejmują dostawę i wymianę:
- trojga drzwi z nadświetlem w dawnym Pałacu Biskupim
- trzech okien w pomieszczeniu kasy muzealnej w budynku Brama Południowa
- siedmiu okien na parterze budynku Nowy Wikariat
- okna piwnicznego w Domu Kustosza ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.10.00-5, 45.42.11.30-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót o wartości powyżej 80.000,00 zł każda, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga co najmniej 2 referencji.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót o wartości powyżej 80.000,00 zł każda, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga co najmniej 2 referencji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.frombork.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8 14-530 Frombork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – sekretariat ul. Katedralna 8 , 14-530 Frombork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ – Rysunki i opis okien i drzwi
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi