ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 4. PKT 8 i 8B USTAWY PZP

Frombork, 2015.12.07

Oznaczenie sprawy  MMK/6/2015

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na ochronę obiektów i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Z pośród ofert złożonych na Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.11.2015 r.
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

PATROL DOGMAT sp. c., Martyna Pinszke, Robert Krawczyk,  ul. Brzozowa 5,

82-300 Elbląg

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca  zaoferował najniższą cenę realizacji zamówienia.

Ponieważ w dniu 7 grudnia 2015 r.  o godz. 10.37 do Komisji Przetargowej wpłynęło oświadczenie woli  o wycofaniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia od firmy: Agencja Ochrony Osób i Mienia, D.S. FOKUS Sp. z o.o.,  03-188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20A, zamawiający rozpatrzył pozostałe oferty.

W postępowaniu poddano ocenie następujące oferty:

Nr oferty Nazwa firmy Adres Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. ECO TRAD$E, sp. z o.oPrzedstawicielstwo w Gdańsku, ul. Melomanów 400-712 Warszawaul. Hallera 10780-416 Gdańsk

95

95

2. PATROL DOGMAT sp. c.Martyna Pinszke, Robert Krawczyk ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg

100

100

 

Dyrektor

Henryk Szkop

_________________

Frombork, 2015-11-18

Oznaczenie sprawy MMK /6/2015

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ogłasza

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozorowania w zakresie ochrony osób
i mienia w obiektach należących do Zamawiającego znajdujących się:

1)    na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, ul. Katedralna 8, tj.: dawny pałac biskupi, dzwonnica, kanonia NMP, dom kustosza, baszta kustosza, baszta wschodnia, brama południowa, wieża Kopernika;

2)    przy ulicy Starej 6 we Fromborku, tj. zespół poszpitalny św. Ducha;

3)    Ronin 25, 14-530 Frombork,  tj. Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Wykonawca  będzie świadczyć usługi w następujący sposób:

1)    Obiekty na Wzgórzu Katedralnym, ul. Katedralna 8:

-      stała bezpośrednia ochrona – 1 przeszkolony pracownik ochrony, dyżur  w godzinach:  16.00 – 8.00;

-      dyżur całodobowy w dniach, w których obiekty muzealne są nieczynne;

2)    zespół poszpitalny p.w. św. Ducha:

-      stała bezpośrednia ochrona – 1 przeszkolony pracownik ochrony,  dyżur w godzinach: 16.00 – 8.00

-      dyżur całodobowy w dniach, w których obiekt jest nieczynny;

3)    Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

-      przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania wykonawcy,

-      zapewnienie interwencji grup patrolowo – interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne w razie zagrożenia, z gwarantowanym czasem dojazdu 20 minut.

Szczegółowy zakres świadczonej usługi zawiera Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

2.     Termin wykonania zamówienia:

-      Ustala się termin wykonywania zamówienia na okres 1 roku – od 01.01.2016 -  31.12.2016 r.

-      Podstawowy wymiar godzin dyżurów na Wzgórzu Katedralnym i zespole poszpitalnym św. Ducha – 16 godzin.

-      Przewidziana ilość całodobowych dyżurów w ciągu roku – 10.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Składający ofertę na wykonanie zamówienia winien:

a)     posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia tj. koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

b)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (posiadającymi uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) nadzorującymi i kontrolującymi pracę pracowników ochrony fizycznej oraz co najmniej  6  (sześcioma) osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia lub które przeszły  stosowne  szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia,

c)     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a)     formularz oferty,

b)    ważna koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą
o ochronie osób i mienia – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/ do reprezentacji Wykonawcy,

c)     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wypisie z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil działalności odpowiada   przedmiotowi zamówienia. Wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie „ochrona mienia”,

d)    zestawienie wykonanych usług  za okres trzech lat poprzedzających wykonanie zamówienia,

e)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest   dyrektor Henryk Szkop, nr tel.: 55 244 00 80  fax: 55 244 00 72,  e-mail: frombork@frombork.art.pl.

6. Termin związania  ofertą:

Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1)      Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

2)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

3)      Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.

4)      Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.

5)      Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6)      Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

7)      Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz być oznakowana następująco:  „Oferta na ochronę obiektów i mienia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” .

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego
w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Sekretariat, I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2015 r. do godz. 1000

Termin otwarcia ofert – 04 grudzień 2015 r. godz. 1030 w czytelni biblioteki Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork.

9. Opis sposobu obliczenia ceny:

1)    Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

2)    Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Kryteria oceny: cena 100%

Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb- cena oferty rozpatrywanej

100- wskaźnik stały

100 % – procentowe znaczenie kryterium cena.

11.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie  zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

b)    uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,

c)     punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

12.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej http://frombork.art.pl/bip/zamowienia-publiczne/ oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Data i podpis Dyrektora

Załączniki:
1.  
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2.   Załącznik nr 2 – wzór umowy
3.   Załącznik nr 3 – szczegółowy zakres

Pytania i odpowiedzi

_________________________________________________________________________

Oznaczenie sprawy MMK/7/2015

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 i 8b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP Muzeum: 16.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

zakup naczyń majolikowych typ „albarello”: z popiersiem Mężczyzny w antykizującej zbroi  i naczynia z alegorią Wenus, Włochy, XVI w. oraz  naczynie apteczne majolikowe typ – „albarello”: z napisem  „A.Vitae ”, Włochy , XVIII w. i naczynie majolikowe, Włochy, XVIIIw.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie   zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Wykonawca jest osobą prywatną i zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być upubliczniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.).

 _______________________

Oznaczenie sprawy MMK/7/2015

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 i 8b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP Muzeum: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku ,  14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

zakup naczyń majolikowych typ „albarello”:  z popiersiem Mężczyzny w antykizującej zbroi  i naczynia z alegorią Wenus, Włochy, XVI w. oraz  naczynie apteczne majolikowe typ – „albarello”: z napisem „A.Vitae”, Włochy, XVIII w. i naczynie majolikowe, Włochy, XVIII w.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Wykonawca jest osobą prywatną, który zastrzegł, że jego dane osobowe nie mogą być udostępniane.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.).